องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรม ทาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2564


นายเอื้อน อดทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร นาทีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร กานัน/ผู้ใหญ่บ้านตาบลเบญจขร พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชม ร่วมทากิจกรรม ทาความสะอาด (Big Cleaning Day)
ณ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ในวันที่จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
2022-08-17
2022-07-07
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-18
2022-04-28