องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สำนักปลัด


 
 
 
นางจิราพร   พรมทอง
 
หัวหน้าสำนักปลัด


 

นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช
นายพัสกร โพธิจักร นางสาวณปภัช ศรีจุดานุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
( ว่าง )  นางสาวรุดจิรา   ห้อยมาลัย นางสาวศิริวรรณ  แช่มช้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(พนง.จ้างตามภารกิจ) (พนง.จ้างตามภารกิจ)


 
นายนที  คงทอง
นางสาวทมลวรรณ  เพาะขาว


  พนักงานขับรถยนต์ คนงาน
นักการ
(พนง.จ้างตามภารกิจ)
(ว่าง)
 
 

นางสาวโสรญา  ประชากลาง นางสาววิชุดา  อิ่มทัศน์
 นายอนึ่ง  บัวกลาง
 พนักงานจ้างเหมา  พนักงานจ้างเหมา คนงานทั่วไป
   
 
 นายสมควร อิ้มพิมพ์ นายกฤตณัฐ คำสุริยะ
 นางสาววิชุดา เดชสนอง
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา