องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 
  นายอนันต์   สวัสดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

รักษาราชการแทน

 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  

(ว่าง)


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   
นางสาววรรณวิภา  แต้มทอง นางสาวศรีไพร  สายบุตร
ครู อันดับ คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ
 
   
นางสาวเกตุวดี    สีพิมพ์
(ว่าง)
นางสาวคณิตา แสงศรี 
 
 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนง.จ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(พนง.จ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

(ว่าง)
นางสาวพจนีย์  จันลา นางสาวจินตนา  ศิริเวช
(ผู้ดูแลเด็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

(ผู้ดูแลเด็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ

(ผู้ดูแลเด็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง

 
   
นางสาวอุมาพร   ทาระเวท
นางสาวอริศรา หาญชุก นางดอกอ้อย    ทนพลกรัง
พนักงานจ้างเหมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ
พนักงานจ้างเหมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำคำ
พนักงานจ้างเหมา
 
   
นางสาวปรินทร   มหายศนันท์
 นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง  
พนักงานจ้างเหมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมทอง
(คนงานทั่วไป)