องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเบญจขร  ประกอบเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการปลูกอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในตำบล รองลงมาคือ มันสำปะหลัง มะละกอ ข้าวโพด และนอกเหนือจากอาชีพกรเกษตรคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ  แต่ในปัจจุบันได้มีการเริ่มขยายตัวทางอุตสาหกรรมบ้าง  โดยมีแหล่งรับซื้อพืชทางการเกษตร 1 แห่ง  และมีตลาดลานค้าชุมชน  2 แห่ง  (ตลาดนัดชุมบ้านน้ำคำ  ตลาดค้าชุมชนชุมทอง)  ทำให้ประชากรได้มีโอกาสประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น เกษตรกรรม การพาณิชย์และอื่น ๆ

 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

          ปั๊มน้ำมัน                                      จำนวน            9        แห่ง

          ลานมันสำปะหลัง                             จำนวน            2        แห่ง

          ร้านขายของชำ/อุปกรณ์การเกษตร         จำนวน           18      แห่ง

          ร้านซ่อมรถ                                    จำนวน            8        แห่ง

          โรงสี (ขนาดเล็ก)                              จำนวน            4        แห่ง