องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.benjakhon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

          องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขรเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตำบลเบญจขรตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลเบญจขร และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

2. พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร